Privacyverklaring

Chr. Vermeer Transport B.V. biedt een breed scala aan diensten, waaronder; transport, opslag, overslag, (de)montage, ompakken en het onderhoud van voertuigen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze privacy verklaring hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hier in lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij deze verklaring opgebouwd uit verschillende hoofdstukken welke bestaan uit een vraag, die vervolgens behandeld wordt in de desbetreffende paragraaf.

Deze privacy verklaring geldt voor alle klanten die, direct of indirect, gebruik maken van onze dienstverlening of wanneer u geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken en voor alle gebruikers van de website. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vind u altijd op www.chrvermeer.nl/privacy. U kunt altijd bovenaan deze pagina lezen wanneer deze verklaring voor het laatst gewijzigd is. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wanneer is de privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden als natuurlijk persoon (bijvoorbeeld uw naam, maar ook informatie over de kentekenplaat van uw auto of burgerservicenummer (BSN)). Met verwerken wordt bedoeld het geheel of een gedeelte van uw persoonsgegevens bewerken, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van uw gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Allereerst willen wij opmerken dat u altijd zelf de verantwoording draagt over wat u met uw persoonsgegevens doet. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Chr. Vermeer Transport B.V. gevestigd in Nederland, de Zool 15 in Dongen.

Welke gegevens verwerken wij?

Klant gegevens

Als u zich aanmeldt als klant of wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij gegevens van u. Wanneer u zich aanmeldt kunnen wij onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, kvk-nummer en btw-nummer vragen.

Daarnaast verwerken wij uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u toegang vraagt tot ons online klantportaal.

Bezoekersgegevens

Wanneer u een vraag en/of opmerking indient via het contactformulier op onze website, verwerken wij gegevens van u. Zo verwerken wij uw naam en e-mailadres en overige gegevens die u bewust aan ons kenbaar maakt, wanneer u het bericht naar ons verstuurd.

Sollicitatiegegevens

Wanneer u geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken en daartoe solliciteert, verwerken wij de door u ingestuurde gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Dienstverlening

Wij verwerken in de eerste plaats uw klantgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Zo is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor; het in behandeling nemen van uw aanvraag, het aanbieden van offertes, het opstellen van een overeenkomst, het opmaken van transportdocumenten, het verlenen van service en informeren van de betrokkenen, het versturen van facturen, het afhandelen van betalingen en het verwerken in onze administratie. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Inschakelen van derden

Chr. Vermeer Transport B.V. schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het uitvoeren van uw opdracht. U moet hierbij denken aan het inhuren van chauffeurs of het inschakelen van andere logistieke of transport bedrijven om ervoor te kunnen zorgen dat wij uw opdracht naar behoren uit kunnen voeren. Wij verstrekken hiervoor enkel de gegevens die nodig zijn om uw opdracht uit te voeren.

Service

Wij verwerken uw bezoekersgegevens enkel om uw vraag of opmerking af te kunnen handelen en u hierover te informeren.

Sollicitatie procedure

Wij verwerken uw sollicitatie gegevens in de eerste plaats om een sollicitatie procedure te starten. Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen en het uitvoeren van een referentiecheck, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij geen sollicitatie procedure starten.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Nee, wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chr. Vermeer Transport B.V.) aan de pas komt.

Laten wij uw gegevens door derden verwerken?

Ja, wij maken gebruik van de ondersteunende diensten van derden. Denk hierbij aan de financiële afhandeling van onze boekhouding en het leveren van hosting oplossingen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor eerder benoemde doeleinden worden verwerkt.

Wij maken gebruik van externe partijen in de volgende categorieën:

  • Externe dienstverleners;
  • Hostingproviders.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Zo worden bijvoorbeeld sollicitatie gegevens niet langer bewaard dan vier weken na ontvangst, tenzij de sollicitatieprocedure nog gaande is of wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens uiterlijk een jaar te bewaren.

Wat kan ik met mijn verwerkte gegevens doen?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Chr. Vermeer Transport B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die wij van u beschikken in een Excel-bestand naar u door te sturen.

Uw verzoek indienen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen per e-mail naar: privacy@chrvermeer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart;

  • de pasfoto,
  • de machine readable zone (MRZ), de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs,
  • het identiteitsbewijsnummer,
  • en het burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.